Informatie over de korte stage

Na de propedeuse krijgen studenten CMD in het tweede studiejaar de mogelijkheid om zich te gaan specialiseren. Via aantal kern- en keuzeprojecten met bijbehorende vakken ontwikkelen studenten zich verder in hun eigen competenties als digital interactive designers. Hierbij worden ze op een coachende wijze begeleid en voorbereid op het maken van de juiste vervolgkeuzes in hun opleiding.

Tijdens de korte stage is de student werkzaam voor een organisatie die zich bezig houdt met (het ontwerpen van) digitale interactieve producten. De korte stage loopt van februari – april of van april – juni. Voorwaarde is dat de stage 50 werkbare dagen duurt. Ons curriculum biedt inzage in de achtergrond (gevolgde vakken en projecten) van onze tweedejaars studenten. 
Curriculum CMD

Wat kunt u verwachten?

Tweedejaars studenten gaan aan het eind van het studiejaar voor het eerst op stage. Ze kunnen een bijdrage leveren aan lopende projecten in uw organisatie. Tijdens deze korte stage kunnen studenten zich oriënteren op het vakgebied en ervaren hoe het er aan toe gaat in een professionele CMD-omgeving.

U kunt stagiairs laten meelopen / meewerken met de normale werkzaamheden en ze daarin taken laten verrichten zoals bijvoorbeeld: een demo-applicatie ontwikkelen, eenvoudig onderzoek verrichten, een concept visualiseren, een prototype maken, etc. De tweedejaars stageperiodes voor studiejaar 2020 -2021 starten begin februari en medio april. Kijk voor voorbeelden van werk ook zeker op de pagina studentenwerk (selecteer dan ‘tweede jaar’).

Voorwaarden aan een stagebedrijf

Vanuit de opleiding wordt een aantal voorwaarden gesteld aan bedrijven die een stagiair van onze opleiding willen aannemen. Deze voorwaarden stellen wij om de kwaliteit van onze stages te waarborgen.

 • Intensieve begeleiding vanuit het bedrijf door een senior designer of developer.
 • Deze begeleider is minimaal 2-3 uur per week beschikbaar.
 • De stagiair werkt in een multidisciplinair team.
 • De stagiair voert taken op junior niveau uit zoals behorend bij de dagelijkse ontwerp en development praktijk.
 • Het bedrijf bestaat in de huidige vorm minstens één jaar.
 • Het bedrijf heeft minimaal 5 medewerkers in dienst of heeft aantoonbare samenwerkingsverbanden met minimaal 5 full time zzp’ers.
 • De student mag niet de korte en de lange stage bij hetzelfde bedrijf doen, ook niet bij een dependance/aanhangend bedrijf onder dezelfde “luifel”.
 • De student mag geen stage doen bij het bedrijf waar hij/zij een (bij)baan heeft.
 • Een marktconforme stagevergoeding van minimaal 400,- per maand achten wij redelijk.
 • De student heeft de status van stagiair (Engels: ‘intern’) en mag in geen geval als regulier betaalde werknemer voor klanten worden ingezet, of als zodanig worden geafficheerd op de corporate website van het bedrijf of op beroepsgeoriënteerde websites zoals bv LinkedIn.
 • Hoewel het niet ongebruikelijk is dat een stagiair parttime blijft werken bij het stagebedrijf of daar een afstudeerproject doet, verwachten wij van een stagebedrijf dat het een student aanmoedigt af te studeren alvorens full time aan de slag te gaan
 • Het stagebedrijf is – ongeacht eigen stagecontracten – ook altijd bereid het CMD-stagecontract te ondertekenen.


Begeleiding vanuit de opleiding
Vanuit de opleiding krijgen de studenten een stagedocent toegewezen die de stage zal begeleiden. Aan het begin van de stage stelt de stagiair een stageplan op waarin de student aangeeft wat de werkzaamheden tijdens de stage zullen zijn en aan welke leerdoelen (in het kader van zijn/haar competentie ontwikkeling) deze student wil werken. Hiervoor heeft de student halverwege de stage op de opleiding een functioneringsgesprek met de stagebegeleider van het stagebedrijf. Aan het begin en aan het einde van de stage zal de stagedocent contact met het stagebedrijf leggen om de ontwikkelingen en het werk van de student tijdens de stage te bespreken. Aan het eind van de stage vindt er beoordelingsgesprek plaats tussen de student en de stagedocent van de opleiding.
Begeleiding vanuit het stagebedrijf
Om er voor te zorgen dat de stage zo goed mogelijk verloopt is het ook belangrijk dat de stagiair vanuit het stagebedrijf goed wordt begeleid. Onze stagiairs bieden hun kennis en vaardigheden aan en kunnen vaak goed zelfstandig werken en hebben daarnaast vaak nog enige aansturing nodig. Belangrijk is om tijdens de stage met enige regelmaat terug te koppelen hoe een student de werkzaamheden ervaart, waar hij of zij mogelijk in de knel komt en hoe dit kan verbeteren. Met name op het gebied van het inschatten van uren en het terugkoppelen van de voortgang van werkzaamheden heeft de student vaak nog wat extra aandacht nodig.
Intellectueel eigendom / auteursrecht
Het intellectueel eigendom van het werk van onze studenten tijdens hun stage ligt in eerste instantie bij het stagebedrijf. De opleiding CMD stimuleert daarnaast het gebruik van de Creative Commons licentie onder studenten. Kort gezegd houdt dit in dat studenten in overleg met opdrachtgevers en/of stagebedrijven zelf afspraken maken over de rechten op en het publiceren van werk van studenten. 
Via www.creativecommons.nl kan een stagiair en/of stagebedrijf een licentie aan het werk van een student toevoegen. Het stageverslag dat een student maakt n.a.v. de stage dient voor zowel de student als de opleiding openbaar gemaakt te mogen worden. Het is aan te raden hier vooraf duidelijke afspraken met de student over te maken, zodat hier na de stage geen onduidelijkheden over bestaan.

Stage aanbieden

U kunt uw stagevacature aanbieden via onze eigen CMD Stagebank (zie de onderstaande button). U krijgt dan z.s.m. bericht of uw stage past bij CMD en actief in de stagebank zal worden opgenomen.

Onze studenten gaan zelfstandig op zoek naar een stage en kunnen gebruik maken van deze stagebank. Vervolgens doorlopen zij de sollicitatieronde bij het bedrijf. Als dit gesprek positief is verlopen, dienen de studenten een officiële aanvraag tot goedkeuring van hun stage in bij het CMD stagebureau. Vervolgens wordt overgegaan tot de contractprocedure. Het is belangrijk dat de student met u een stagecontract ondertekent. Vanuit de opleiding hebben wij een stagecontract opgesteld dat als voorwaarde geldt voor een officieel begin van de stage.
Direct stage aanbieden
Meer informatie?

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog meer vragen hebben over de stage, dan kunt u contact opnemen met het stagebureau CMD Amsterdam.

Onze stagecoördinator Jos Kok kan uw algemene vragen rondom (het aanbieden van) stages beantwoorden. Voor specifieke vragen tijdens de stage kunt u zich in eerste instantie richten tot de stagedocent van de student. Onze stagiair zal u op de hoogte brengen van de gegevens van deze stagedocent.

Stagebureau CMD
stage-cmd@hva.nl

Mail het stagebureau