Informatie over de afstudeerstage

Tijdens de afstudeerstage werkt de student mee in uw bedrijf. Het hoofddoel van de afstudeerstage is dat studenten ervaring opdoen met werken binnen een professionele omgeving. Na de afstudeerstage kan de student nogmaals een half jaar voor uw organisatie aan zijn/haar afstudeerproject werken. U kunt dan studenten zelfstandig een product laten maken met het bijbehorende onderzoek daarbij.

De afstudeerstage start in principe direct aan het begin van het afstudeerjaar (begin september). Studenten lopen 100 werkbare dagen stage in uw bedrijf. Als zij in september starten, zullen ze in januari het jaar daar op hun stage afronden. Indien studenten dat willen, is het ook mogelijk dat zij hun stage in het tweede deel van het studiejaar doen (februari – juni). Aangezien studenten het afstudeerjaar zelf inrichten, kunnen zij ook op verschillende data starten met hun afstudeerstage.

Randvoorwaarden aan een stagebedrijf

Vanuit de opleiding worden een aantal voorwaarden gesteld aan bedrijven die een stagiair van de opleiding willen aannemen. Deze voorwaarden stellen wij om de kwaliteit van onze stages te waarborgen.

  • Uw organisatie bestaat minimaal een jaar en beschikt over een professionele werkomgeving.
  • Uw organisatie heeft minimaal vijf vaste medewerkers met bij voorkeur functies in het vakgebied van digital interactive design.
  • U heeft een CMD-professional (rolmodel) beschikbaar als stagebegeleider. Deze CMD-professional is minimaal 2 jaar werkzaam in het vakgebied.
  • Medewerkers uit uw organisatie kunnen tijd vrij maken voor ondersteuning van de student bij het uitvoeren van werkzaamheden;
  • Uw organisatie kan voor de stagiair een helder werkpakket samenstellen;
  • De stagebegeleider van uw organisatie speelt een rol bij de beoordeling en evaluatie van de stagiair en zijn/haar werk (via het invullen van het stage competentieformulier);
  • Uw organisatie is eventueel bereid deel te nemen aan bijvoorbeeld een workshop of seminar waarin studenten en begeleiders ervaringen uitwisselen.
  • Een stage die een logisch verband biedt tussen de beroepsrol die op de stageplek vervuld wordt, de profileringsvakken en de interesse van de student.

Procedure

U kunt uw stagevacature aanbieden via onze CMD Stagebank. Vanuit bedrijven en instellingen komt vaak een concreet takenpakket waarvoor een stagiair gezocht wordt. Het is aan de stagiair om daar verdere afspraken met u over te maken. Enerzijds bestaan daar namelijk uw wensen, anderzijds heeft de stagiair ook een aantal leerdoelen waar hij/zij tijdens de stage aandacht aan wil besteden.

Aan het begin van de stage is het de bedoeling dat de stagiair een stageplan opstelt waarin de student aangeeft wat de werkzaamheden tijdens de stage zullen zijn en aan welke leerdoelen (in het kader van zijn/haar competentie ontwikkeling) deze student wil werken.

Tevens is het belangrijk dat de student met u een stagecontract ondertekent. Vanuit de opleiding CMD hebben wij een stagecontract opgesteld dat als voorwaarde geldt voor een officieel begin van de stage. Mocht u daarnaast nog uw eigen stagecontracten hebben, dan kan dit dienen als een extra contract tussen u en de student. De HvA is hierin geen partij.

Begeleiding vanuit de opleiding

Vanuit de opleiding krijgen de studenten een begeleider toegewezen die de stage vanuit de opleiding zal begeleiden. Deze begeleider zal na ongeveer tien weken (halverwege de stage) een functioneringsgesprek voeren. Dit vindt plaats bij het stage bedrijf en hierbij zijn de student, de stagebegeleider van het stage bedrijf en de begeleider van de opleiding aanwezig.

Aan het eind van de stage vindt er beoordelingsgesprek plaats tussen de student, de stagebegeleider van het stage bedrijf en de begeleider van school. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats op de opleiding. Voorafgaand aan zowel het functioneringsgesprek als het beoordelingsgesprek wordt u gevraagd een feedbackformulier in te vullen als input voor de gesprekken. De student zal dit aan u voorleggen.

Begeleiding vanuit het stagebedrijf

Om er voor te zorgen dat de stage zo goed mogelijk verloopt is het ook belangrijk dat de stagiair vanuit het stagebedrijf goed wordt begeleid. Onze stagiairs bieden hun kennis en vaardigheden aan en kunnen vaak goed zelfstandig werken en hebben daarnaast vaak nog enige aansturing nodig. Belangrijk is om tijdens de stage met enige regelmaat terug te koppelen hoe een student de werkzaamheden ervaart, waar hij of zij mogelijk in de knel komt en hoe dit kan verbeteren. Met name op het gebied van het inschatten van uren en het terugkoppelen van de voortgang van werkzaamheden heeft de student vaak nog wat extra aandacht nodig.

Creative Commons

De opleiding stimuleert het gebruik van de Creative Commons licentie onder studenten. Kort gezegd houdt dit in dat studenten in overleg met opdrachtgevers en/of stagebedrijven zelf afspraken maken over de rechten op en het publiceren van werk van studenten.

Via www.creativecommons.nl kan een stagiair en/of stagebedrijf een licentie aan het werk van een student toevoegen. Het stageverslag dat een student maakt n.a.v. de stage dient voor zowel de student als de opleiding openbaar gemaakt te mogen worden. Het is aan te raden hier vooraf duidelijke afspraken met de student over te maken, zodat hier na de stage geen onduidelijkheden over bestaan.

Meer informatie

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog meer vragen hebben over de stage, dan kunt u contact opnemen met het Stagebureau CMD Amsterdam. Voor specifieke vragen tijdens de stage kunt u zich in eerste instantie richten tot de stagedocent van de student. De student zal u op de hoogte brengen van de gegevens van deze stagedocent.

Stagebureau CMD
stage-cmd@hva.nl
Stagecoördinator Jos Kok: 06 – 21 15 71 22

Direct stage aanbieden